Có 1 kết quả:

yìng diǎn

1/1

yìng diǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to act on one's word