Có 1 kết quả:

lǎn bàn fǎ

1/1

lǎn bàn fǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to loaf about
(2) lazy
(3) to hang around (and cause trouble to everyone)