Có 1 kết quả:

lǎn de dā lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) not wishing to acknowledge sb
(2) unwilling to respond