Có 2 kết quả:

yōuyǒu

1/2

yōu

phồn thể

Từ điển phổ thông

lo âu, lo lắng

Từ ghép 5

yǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) grievous
(2) relaxed