Có 1 kết quả:

yōu lǜ

1/1

yōu lǜ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (feel) anxiety
(2) concern