Có 1 kết quả:

chéng bàn

1/1

chéng bàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to punish (someone)
(2) to take disciplinary action against (someone)