Có 1 kết quả:

měng dǒng

1/1

měng dǒng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) confused
(2) ignorant