Có 1 kết quả:

měng měng dǒng dǒng

1/1

měng měng dǒng dǒng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) confused
(2) ignorant