Có 1 kết quả:

lǎn chóng

1/1

lǎn chóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lazy fellow (insult)
(2) idle slob