Có 1 kết quả:

huái hèn zài xīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to harbor hard feelings