Có 1 kết quả:

huái biǎo

1/1

huái biǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pocket watch