Có 1 kết quả:

xuán yán ㄒㄩㄢˊ ㄧㄢˊ

1/1

Từ điển phổ thông

vách đá, vực đá

Từ điển Trung-Anh

cliff

Một số bài thơ có sử dụng