Có 1 kết quả:

xuán niàn

1/1

xuán niàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) suspense in a movie, play etc
(2) concern for sb's welfare

Một số bài thơ có sử dụng