Có 1 kết quả:

xuán fú wù

1/1

xuán fú wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

suspended matter