Có 1 kết quả:

xuán dàng

1/1

xuán dàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hang
(2) suspended