Có 1 kết quả:

xuán kōng

1/1

xuán kōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hang in the air
(2) suspended in midair
(3) (fig.) uncertain

Một số bài thơ có sử dụng