Có 1 kết quả:

xuán shǎng

1/1

xuán shǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to offer a reward
(2) bounty