Có 1 kết quả:

liàn rén

1/1

liàn rén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lover
(2) sweetheart

Một số bài thơ có sử dụng