Có 1 kết quả:

liàn jiā

1/1

liàn jiā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) home-loving
(2) to feel a strong attachment to home life
(3) to begrudge being away from home