Có 1 kết quả:

liàn liàn bù shě

1/1

Từ điển Trung-Anh

reluctant to part