Có 1 kết quả:

liàn zhàn

1/1

liàn zhàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to zealously continue fighting