Có 1 kết quả:

liàn wù ㄌㄧㄢˋ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(sexual) fetishism

Một số bài thơ có sử dụng