Có 1 kết quả:

liàn wù

1/1

liàn wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(sexual) fetishism

Một số bài thơ có sử dụng