Có 1 kết quả:

Gē bì Shā mò

1/1

Gē bì Shā mò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gobi Desert