Có 1 kết quả:

gē ruì ㄍㄜ ㄖㄨㄟˋ

1/1

gē ruì ㄍㄜ ㄖㄨㄟˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

gray (unit of absorbed dose of ionizing radiation) (loanword)