Có 1 kết quả:

gē léi

1/1

gē léi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

gray (unit of absorbed dose of ionizing radiation) (loanword) (Tw)