Có 1 kết quả:

wù zǐ

1/1

wù zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

twenty-fifth year E1 of the 60 year cycle, e.g. 2008 or 2068