Có 1 kết quả:

wù xū

1/1

wù xū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

thirty-fifth year E11 of the 60 year cycle, e.g. 1958 or 2018

Một số bài thơ có sử dụng