Có 1 kết quả:

Wù xū Liù jūn zǐ

1/1

Wù xū Liù jūn zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the Six Gentlemen Martyrs of the failed reform movement of 1898, executed in its aftermath, namely: Tan Sitong 譚嗣同|谭嗣同[Tan2 Si4 tong2], Lin Xu 林旭[Lin2 Xu4], Yang Shenxiu 楊深秀|杨深秀[Yang2 Shen1 xiu4], Liu Guangdi 劉光第|刘光第[Liu2 Guang1 di4], Kang Guangren 康廣仁|康广仁[Kang1 Guang3 ren2] and Yang Rui 楊銳|杨锐[Yang2 Rui4]