Có 1 kết quả:

wù shēn

1/1

wù shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

forty-fifth year E9 of the 60 year cycle, e.g. 1968 or 2028

Một số bài thơ có sử dụng