Có 1 kết quả:

wù táng

1/1

wù táng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pentose (CH2O)5, monosaccharide with five carbon atoms, such as ribose 核糖[he2 tang2]