Có 1 kết quả:

wù chén

1/1

wù chén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fifth year E5 of the 60 year cycle, e.g. 1988 or 2048