Có 1 kết quả:

róng jī

1/1

róng jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) opportunity for a fight
(2) war

Một số bài thơ có sử dụng