Có 1 kết quả:

chéng yě Xiāo Hé , bài yě Xiāo Hé

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. raised up by Xiao He, cast down by Xiao He (idiom), alluding to Han Xin 韓信|韩信[Han2 Xin4] being made Grand General 大將軍|大将军[da4 jiang1 jun1]
(2) fig. a situation where one's success and failure are both due to the same factor