Có 1 kết quả:

chéng rén

1/1

chéng rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to die for a good cause

Một số bài thơ có sử dụng