Có 1 kết quả:

chéng hé tǐ tǒng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) What a scandal!
(2) Whatever next?