Có 1 kết quả:

Chéng gōng zhèn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chenggong or Chengkung town in Taitung county 臺東縣|台东县[Tai2 dong1 xian4], southeast Taiwan