Có 1 kết quả:

Chéng shí zōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Satyasiddhi school of Buddhism