Có 1 kết quả:

chéng nián

1/1

chéng nián

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trưởng thành, người lớn

Từ điển Trung-Anh

(1) to grow to adulthood
(2) fully grown
(3) the whole year