Có 1 kết quả:

chéng bài zài cǐ yī jǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) win or lose, it all ends here
(2) this is the moment to shine