Có 1 kết quả:

chéng huó lǜ

1/1

chéng huó lǜ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) survival rate
(2) rate of success