Có 1 kết quả:

chéng wáng bài kòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 成則為王,敗則為寇|成则为王,败则为寇[cheng2 ze2 wei2 wang2 , bai4 ze2 wei2 kou4]