Có 1 kết quả:

chéng yǐn

1/1

chéng yǐn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be addicted
(2) addiction