Có 1 kết quả:

chéng zhǎng

1/1

chéng zhǎng

giản thể

Từ điển phổ thông

lớn lên, trưởng thành lên

Từ điển Trung-Anh

(1) to mature
(2) to grow
(3) growth