Có 1 kết quả:

wǒ yě shì zuì le

1/1

wǒ yě shì zuì le

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (Internet slang) I can't even...
(2) Are you kidding me!
(3) OMG!