Có 1 kết quả:

wǒ men

1/1

wǒ men

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) we
(2) us
(3) ourselves
(4) our