Có 1 kết quả:

wǒ lè ge qù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (slang) shoot!
(2) crap!