Có 1 kết quả:

wǒ guó

1/1

wǒ guó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) our country
(2) China