Có 1 kết quả:

wǒ fāng

1/1

wǒ fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) our side
(2) we

Một số bài thơ có sử dụng