Có 1 kết quả:

wǒ děng

1/1

wǒ děng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) we
(2) us (archaic)