Có 1 kết quả:

wǒ bèi

1/1

wǒ bèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) we
(2) us